Palvelut

Rakenne- ja elementtisuunnittelu

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy:n perusta on rakenne- ja elementtisuunnittelussa. Painopiste on betonirakentamisessa. Toimistomme tarjoaa rakenne- ja elementtiosaamistaan mm. teollisuus-, asuin- ja toimistorakentamiseen. Lisäksi teemme rakenteiden alustavaa tarjous- tai luonnossuunnittelua yksittäisten dimensioiden valinnasta kokonaisiin runkoratkaisuihin.

Uusimmat referenssit

Kohde Paikkakunta Laajuus Suunnitteluala
As Oy Kuopion Kaijankulma Kuopio Rakenne- ja elementtisuunnittelu
Autoliike J. Rinta-Jouppi Oy Kuopio 1238krs m2 Rakenne- ja elementtisuunnittelu
Karjarakennus Kaarakainen Iisalmi 3047m2, 21790m3 Elementtisuunnittelu

Esijännitetyt betonirakenteet ja raudoitussuunnittelu

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy:n yhtenä erikoisosaamisalueena on esijännitettyjen betonirakenteiden raudoitussuunnittelu. Raudoitussuunnittelu kattaa kaikenlaisten esijännitettyjen rakenteiden suunnittelun esim. ontelo-, kuori-, TT- ja HTT-laatat, tavanomaiset I- ja HI-palkit sekä betoni-betoni liitorakenteet ja luonnollisesti yleiset teräsbetonituotteet. Suunnittelua tehdään yleisimmin elementtivalmistajille ja konsultointina toisille suunnittelutoimistoille tai muille erikoissuunnittelua kaipaaville tahoille.

Uusimmat referenssit

Kohde Paikkakunta Laajuus Suunnitteluala
As Oy Turun Truumanni Turku 3906krs-m2, 13030m3
Lapin liikuntahalli Lappi 994krs-m2, 8000m3
Merikeskus Vellamo Kotka 14366m2, 118000m3 JK-palkkien, ontelo- ja kuorilaattojen
raudoitussuunnittelu

Korjausrakentaminen ja vanhojen rakenteiden tarkastus

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy tarjoaa myös korjausrakentamisen rakennesuunnittelua. Yleisimmin kyseessä on muutostöitä tai laajennuksia, jotka vaativat vanhojen rakenteiden analysointia muuttuville kuormituksille tai muille rakenteellisille muutoksille. Vanhojen rakenteiden laskennallinen tarkastelu voi olla tarpeen, kun epäillään niiden kantokykyä mahdollisten lievien vaurioiden havaitsemisen jälkeen tai varmistetaan rakenteen toiminta ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä.

Usein myös rakenteiden säilyvyyden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen synnyttää konsultointitarpeita aina kohteella käynneistä erilaisiin rakenneanalyyseihin. Tyypillisenä esimerkkinä mainittakoon vanhojen alakattorakenteiden tarkastukset.

Uusimmat referenssit

Kohde Paikkakunta Laajuus Suunnitteluala
As Oy Pielanranta Pielavesi Hissikuilujen rakennesuunnittelu
Luistelijantie 1-3 Kuopio Vesikaton korjaussuunnittelu
As Oy Kuopion Kotipesä Kuopio Hissikuilujen rakennesuunnittelu

Ohjelmistojen kehitys ja myynti

Jännebetonirakenteiden mitoitusohjelma
Jännebetonipoikkileikkauksen mitoitusohjelma
Teräsbetonipalkin mitoitusohjelma
Teräsbetonipoikkileikkauksen mitoitusohjelma
Lähtötietojen tallennus
Hinnasto 1

Windows ohjelmat

Ohjelmat on kehitetty Visual Basic ohjelmalla ja ne toimivat tavanomaisissa Windows käyttöympäristöissä. Ohjelmat on kehitetty ammattimaista käyttöä ajatellen. Ne antavat runsaasti mitoitus informaatiota ja niillä voidaan mallintaa varsin monipuolisesti erilaisia rakenteita. Ne ovat kuitenkin helppokäyttöisiä ja selkeitä. Alla on kuvattu yksityiskohtaisemmin ohjelmia.

Ohjelmilla on monenlaisia käyttäjiä. Pääasiassa niitä on käytetty betonielementtitehtaille tehtävään teräs- ja jännebetonirakenteiden raudoitussuunnitteluun ja tarjousmitoitukseen. Käyttäjinä ovat mm. Parma Betonila, Lujabetoni Oy, Insinööritoimisto Savon Rakennetekniikka Oy ja Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy.

Jännebetonirakenteiden mitoitusohjelma

JbPalkki B4 1.2 (versio 16.2.2008) (Laskenta RakMK B4 mukaan)
JbPalkki EC2 2.2 (versio 15.11.2013) (Laskenta Eurocode 2 mukaan)

Ohjelman laskennan periaatteet

Ohjelman laskenta perustuu plastisuusteorian soveltamiseen. Puristuspinnan muoto oudattaa paraabelin yhtälöä (laskennassa puristuspinta on jaettu 50:een tasakorkeaan viipaleeseen), eikä sitä ole siten korvattu esim. RakMK B4 kuvan 2.9 esitetyllä suorakaiteen muotoisella jännitysjakaumalla. Muutoin laskennassa yleensä sovelletaan RakMK B4/Eurocode 2 tai muita yleisesti hyväksyttyjä laskentamenetelmiä.

Taivutuksessa ohjelma hakee kyseistä rasitustilaa ja raudoitusta vastaavan tarvittavan puristuspinnan korkeuden. Murtotilassa puristuspinnan korkeus, betonin puristuma sekä jänne- ja betoniterästen venymä perustuu kyseistä raudoitusastetta vastaavaan rakenteen murtumishetkellä vallitsevaan tasapainotilaan.

Leikkauskapasiteetti lasketaan RakMK B4/Eurocode 2 mukaan.

Tyypillisiä ohjelmalla mitoitettavia rakenteita

Tavanomaiset jännebetonirakenteet ilman liittovaikutusta.

Tällä ohjelmalla voidaan mallintaa hyvin monenlaisia jännebetonirakenteita. Tässä on luettelon omaisesti muutamia tavallisimpia ohjelmalla laskettavia jännebetonituotteita:

  • Suorakaide- ja leukapalkit. Palkit voivat olla korkeudeltaan vakioita, harjapalkkeja, toispuoleisia harjapalkkeja tai palkkeja, joissa korkeus muuttuu hyppäyksellisesti (esim. palkki, jonka yläpinnassa on kolo)
  • I- ja HI-palkit
  • TT- ja HTT-laatat
  • Ontelolaatat, kylpyhuoneontelolaatat
  • Massiivilaatat.
  • Esijännitetyt tuulipilarit, joissa ei ole pystykuormaa

Liittorakenteet

Kaikkiin edellämainitut rakenteet voidaan laskea myös liittorakenteisena, jolloin yleensä elementti valetaan tehtaassa ja jälkivalu tehdään työmaalla. Liittovalu voi olla joko elementin yläpinnan ylä- tai alapuolella tai molemmissa yhtäaikaa. Liittovalu voi olla koko elementin matkalla tai vain osalla matkaa. Liittovalu voi olla myös siten, että sen leveys muuttuu lineaarisesti kehittyen täyteen leveyteen valitussa kulmassa esim. 1:3.

Liittorakenteet voidaan mallintaa joko tukemattomina tai tuettuina. Jos rakenne on tukematon, niin silloin rakenteelle annetaan liittovalun aikainen kuorma. Yleensä kuorma on esim. pintalaatan omapaino elementin päällä. Tällöin ohjelma ottaa h uomioon mm. reunajännityksiä ja taipumia laskettaessa summautumisperiaatteella myös liittovalun aikaiset rasitukset. Mikäli rakenne on tuettu, niin liittovalun aikaiseksi kuormaksi valitaan 0. Tällöin ohjelma tulkitsee, että liittovalun aikaisena kuormana on pelkkä elementin omapaino. Mikäli elementti on hyvin taipuisa esim. matala kuorilaatta, niin liitovalunaikaiselle kuormalle voidaan hakea negatiivinen korvauskuorma, jolla haluttu jännitys/muodonmuutostila liittovalun hetkellä saadaan mallinnettua.

Jännebetonipoikkileikkauksen mitoitusohjelma

JbPoikkileikkaus B4 1.2 (versio 12.1.2008)
JbPoikkileikkaus EC2 2.2 (versio 15.11.2013)

Ohjelma käyttää samaa laskentamoduulia kuin JbPalkki. Sillä voidaan tarkastella yhtä poikkileikkausta. Siihen syötetään poikkileikkaus ja raudoitustiedot. Voimasuureet lasketaan muilla ohjelmilla tai käsinlaskien. Muualla lasketut voimasuureet syötetään ohjelmaan ja ohjelma mitoittaa kyseisen poikkileikauksen. Ohjelmalla voidaan laskea myös liittorakenteita.

Teräsbetonin mitoitusohjelma

TbPalkki B4 1.1 (versio 17.10.2009)
TbPalkki EC2 2.2 (versio 15.11.2013)

Ohjelma on samantapainen sisällöltään kuin JbPalkki. Se on kuitenkin aika paljon suppeampi. Se on perusohjelma laskettaessa teräsbetonirakenteita. Sillä voidaan laskea korkeudeltaan muuttumattomia rakenteita, joiden poikkileikkaus ei muutu. Sinänsä poikkileikkauksen muoto mallinnetaan kuten JbPalkki-ohjelmalla. Varsin käyttökelpoinen ohjelma useimpiin teräsbetonirakenteisiin, kun mitoitus tehdään ilman liittovaikutusta.

Teräsbetonipoikkileikkauksen mitoitusohjelma

TbPoikkileikkaus B4 1.2 (versio 17.10.2009)
TbPoikkileikkaus EC2 2.2 (versio 15.11.2013)

Ohjelma käyttää samaa laskentamodulia kuin TbPalkki. Sillä voidaan tarkastella yhtä poikkileikkausta. Siihen syötetään poikkileikkaus ja raudoitustiedot. Voimasuureet lasketaan muilla ohjelmilla tai käsinlaskien. Muualla lasketut voimasuureet syötetään ohjelmaan ja ohjelma mitoittaa kyseisen poikkileikauksen.

Lähtötietojen tallennus

Kaikki ohjelmiin syötetyt lähtöarvot saadaan tallennettua tekstitiedostoksi (*.txt). Ohjelman käyttö saadaan huomattavan tehokkaaksi, jos tätä ominaisuutta hyödynnetään.

Tyypillisiä rakenteita, joita kannattaa tallentaa ovat ontelolaatat. Kaikille eri ontelolaattatyypeille kannattaa tallentaa omat lähtötietotiedostonsa ilman kuormitustietoja, jolloin varsinainen laskenta nopeutuu syötettävien tietojen ollessa mahdollisimman vähäiset.

Myös lasketut rakenteet kannattaa tallentaa (arkistoida) omiin työkansioihinsa, jolloin mahdollisten muutosten laskenta on nopeaa.

Hinnasto 1

Ohjelma Aloitusmaksu Vuokrahinta
JbPalkki B4 750 € 40 €/kk
JbPalkki EC2 800 € 50 €/kk
JbPoikkileikkaus B4 250 € 20 €/kk
JbPoikkileikkaus EC2 300 € 25 €/kk
TbPalkki B4 450 € 35 €/kk
TbPalkki EC2 500 € 40 €/kk
TbPoikkileikkaus B4 200 € 17 €/kk
TbPoikkileikkaus EC2 250 € 20€/kk
USB-ohjelmistolukko 56€ 56 €

Hinta on arvonlisäveroton hinta / 1 käyttäjä.
Kaikki B4 ohjelmat pakettina 1320€ / käyttäjä + ohjelmistolukko 56€ + 75€/kk.
Kaikki EC2 ohjelmat pakettina 1480€ / käyttäjä + ohjelmistolukko 56€ + 90€/kk.
B4 = laskenta RakMK B4 mukaan.
EC2 = laskenta Eurokoodi 2 ja suomalaisen kansallisen liitteen mukaan.
Useampia ohjelmia ostettaessa pyydä tarjous!
Laaturakenne pidättää kaikki oikeudet hintamuutoksiin!
Selvitä omat ohjelmaversioisi ja kysy uusimmat päivitykset!

Taulukkolaskentaohjelmat

Ohjelmat on kehitetty Open Office Calc ohjelmalla ja ne toimivat tavanomaisissa Windows käyttöympäristöissä. Ohjelmat on kehitetty ammattimaista käyttöä ajatellen. Ne ovat kuitenkin helppokäyttöisiä ja selkeitä. Alla on kuvattu yksityiskohtaisemmin ohjelmia.

Ohjelmilla on monenlaisia käyttäjiä. Pääasiassa niitä on käytetty betonielementtitehtaille tehtävään teräs- ja jännebetonirakenteiden raudoitussuunnitteluun ja tarjousmitoitukseen. Tyypillisiä käyttäjiä ovat betonielementtitehtaiden suunnittelijat ja yleissuunnittelua tekevät betonirakenteiden rakenne- ja elementtisuunnittelijat.

Ohjelmat toimivat Open Office Calc ohjelmalla. Open Office ohjelmistot ovat vapaasti internetistä imuroitavissa osoitteesta http://fi.openoffice.org/. (Ohjelmat toimivat mahdollisesti myös Microsoftin Excel ohjelmalla, mutta emme voi taata, että ne toimivat kaikissa tilanteissa aivan vastaavasti Open Officen kanssa.)

Ontelolaatan leikkauskapasiteetin mitoitusohjelma

Ontelolaatta EC2

Ohjelma laskee ontelolaatan leikkauskapasiteetin annettujen lähtötietojen perusteella painumattomalla tuella. Laskenta perustuu eurokoodin. Laskennassa on otettu huomioon suomalaiset kansalliset liitteet ja ontelolaattojen tuotestandardi SFS-EN 1168+A1.

Jännepunoksen ankkurointipituuden mitoitusohjelma

Jännepunoksen ankkurointi EC2

Ohjelma laskee jännepunoksen ankkurointipituuden annettujen lähtötietojen perusteella. Laskenta perustuu eurokoodin. Laskennassa on otettu huomioon suomalaiset kansalliset liitteet.

Hinnasto 2

Ontelolaatta EC2 900 €
Jännepunoksen ankkurointi EC2 200 €

Tuotekehitys

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy tarjoa tuotekehityspalveluita mm. erilaisten käyrästöjen, tuotelehtien, asennus- ja suunnitteluohjeiden laadintaan. Usein tuotekehityspalveluita tarvitaan uusien tuotteiden markkinointikuntoon saattamiseen tai vanhojen tuotteiden parempaan käytettävyyteen.

Esimerkkinä tyypillisestä tuotekehitysprojektista mainittakoon eurokoodiaikana vaadittavaan CE-merkintään liittyvän teknisen aineiston kokoaminen.

Uusimmat referenssit

Kohde Paikkakunta Laajuus Suunnitteluala
Ansion Sementtivalimo Oy:n ontelolaatat Paimio Laskenta-aineisto ontelolaattojen CE-merkintää varten
Betset Oy:n ontelolaatat

 

Mikkelin Betoni Oy

Kyyjärvi

 

Vierumäki

Laskenta-aineisto ontelolaattojen CE-merkintää varten

Hissikuilujärjestelmän tuotekehitys

Solar Lasi Oy/palo-osastoinnit Kuopio Tuotekehitys